BLOG

Dziś o tym, czy syn zatrudniony na podstawie umowy zlecenia (który nie mieszka i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem) może być traktowany jako osoba współpracująca z  osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą?

Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą (dla celów ubezpieczeń społecznych) uważa się: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i współpracują przy prowadzeniu tej działalności (z wyjątkiem osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego).

Art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, to dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca, nie ma zastosowania do zleceniobiorców.

Tak więc syn, który jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, nie będzie traktowany jako osoba współpracująca. Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi odrębny od współpracy tytuł do ubezpieczeń.

Przypominamy, że składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) osób współpracujących finansuje w całości, z własnych środków, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

Składkę na ubezpieczenie emerytalne zleceniobiorcy finansuje w połowie ubezpieczony (zleceniobiorca), a w połowie płatnik składek (zleceniodawca). Składkę na ubezpieczenie rentowe zleceniobiorcy finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczony i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnik składek. Składkę na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolną dla zleceniobiorcy) finansuje w całości ubezpieczony, a składkę na ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorcy finansuje w całości płatnik składek (zleceniodawca).

Źródło: Rozliczenia w firmie, maj 2014/nr 16, zus.pl