BLOG

Jako osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, po złożeniu wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jesteś następnie zobowiązany zgłosić siebie jako osobę ubezpieczoną oraz pozostałe osoby (pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące) w ZUS do odpowiednich ubezpieczeń.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek zgłaszania do ubezpieczeń oraz rozliczania i opłacania składek ZUS za:

 • siebie – na obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne ( jako przedsiębiorca figurujesz więc w ZUS jednocześnie jako ubezpieczony i płatnik składek),
 • pracowników – na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 • zleceniobiorców – na obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • osoby współpracujące – na obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Prowadzący działalność gospodarczą nie mają obowiązku zgłaszania do ubezpieczeń, a tym samym opłacania składek ZUS za zleceniobiorców, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami w wieku do ukończenia 26 lat – ta grupa z tytułu zawartej umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

W ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, zgłaszasz do ZUS:

 • od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – siebie,
 • od dnia rozpoczęcia współpracy – osoby współpracujące,
 • od dnia nawiązania stosunku pracy – pracowników,
 • od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania – zleceniobiorców.

Zgłoszenia do ubezpieczeń dokonuje się:

 • na formularzu ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej – jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniom społecznym,
 • na formularzu ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych – jeżeli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • na formularzu ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny ubezpieczonego dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (w ciągu 7 dni od dnia, w którym ubezpieczony poinformował Cię o konieczności zgłoszenia danego członka rodziny).

Formularze zgłoszeniowe ZUS są dostępne do pobrania TUTAJ

Źródło: zus.pl