BLOG

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na Twój wniosek jako przedsiębiorcy. Zawieszając działalność nie przestajesz być przedsiębiorcą, ale w okresie zawieszenia nie możesz wykonywać działalności i osiągać z niej przychodów.

Jeśli zamierzasz zawiesić działalność gospodarczą, to powinieneś złożyć wniosek o zawieszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku wznowienia działalności gospodarczej także składasz wniosek do CEIDG, w tym wypadku o wznowienie. Aby wypełnić wnioski przejdź TUTAJ. Jeżeli nie wznowisz działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, Twój wpis do CEIDG zostanie wykreślony z urzędu.

Zasady zawieszenia działalności gospodarczej:

  • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form,
  • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. W przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników,
  • jeśli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą tylko jako wspólnik jednej lub wielu spółek cywilnych to zawieszenie przez niego działalności we wszystkich spółkach oznacza zawieszenie wszelkiej wykonywanej przez niego aktywności gospodarczej podlegającej wpisowi do CEIDG i oznacza konieczność złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG,
  • okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku,
  • w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

ZUS na podstawie informacji otrzymanych z CEIDG sporządzi za Ciebie dokumenty ubezpieczeniowe związane z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń. W okresie zawieszenia możesz przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na zasadach obowiązujących osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie będziesz jednak podlegał ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu. Możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawierając umowę z NFZ i opłacać za siebie składki na to ubezpieczenie.

Źródła: zus.pl, ceidg.gov.pl