BLOG

Polski Kodeks Pracy wymaga, aby każdy pracownik został przez pracodawcę przeszkolony w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Szkolenia BHP dla pracowników są więc obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych pracowników w firmie na umowę o pracę. Co jednak w przypadku, gdy zatrudniamy kogoś na umowę zlecenia (zlecenie)? Czy wówczas zawsze jesteśmy zwolnieni z przeprowadzania dla pracowników szkoleń z zakresu BHP?

Odpowiedź na to pytanie daje nam art. 304 paragraf 1 Kodeksu Pracy.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Art. 304 Kodeksu Pracy

Przepisy nakazują więc, aby pracodawca zapewnił osobom pracującym na podstawie innych umów niż umowa o pracę (a więc np. na umowę zlecenia) bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jednak nie wskazują jak pracodawca ma je zapewnić. A więc przy zatrudnianiu osób na umowę zlecenia pracodawca nie ma obowiązku przeprowadzać dla takich pracowników szkoleń z zakresu BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy).

Jednak z pewnością, w przypadku, gdy zatrudniamy pracowników na umowę zlecenia do pracy w warunkach trudnych lub niebezpiecznych należy wysłać takich pracowników na szkolenia BHP. Zarówno dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, jak również własnego bezpieczeństwa, by w przypadku ewentualnego wypadku przy pracy nie narażać swojej firmy na negatywne konsekwencje.

W przypadku, gdy pracodawca oceni, że zlecona pracownikowi praca jest pracą o podwyższonym ryzyku wypadku przy pracy, pracodawca ma prawo wymagać od pracownika odbycia szkolenia z zakresu BHP.

Zatrudniając pracownika na umowę zlecenia zawsze warto przeprowadzić pracownikowi instruktarz z zakresu BHP oraz udokumentować odbycie takiego instruktażu na piśmie.