BLOG

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej i zgłoszeniu do ubezpieczeń, przedsiębiorca musi pamiętać o obowiązku rozliczania i terminowego opłacania składek ZUS za każdy miesiąc prowadzenia działalności. Sprawdź jakie dokumenty rozliczeniowe będziesz składać do ZUS oraz kiedy jesteś zwolniony z tego obowiązku.

Dokumenty rozliczeniowe, które składasz do ZUS:

  • ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) lub
  • ZUS RZA (imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, przeznaczony dla ubezpieczonych, za których płatnik rozlicza wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne)
  • ZUS RSA (raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek, składasz go w razie potrzeby, np. jeśli miałeś przerwę w opłacaniu składek społecznych ZUS spowodowaną pobytem na zasiłku chorobowym)
  • ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) – sporządzana na podstawie imiennych raportów miesięcznych.

Do ZUS składa się także zerowe imienne raporty ZUS RCA, w przypadku gdy za dany miesiąc nie wypłaciłeś wynagrodzenia. Np: jeśli zatrudniasz pracownika, któremu pensję wypłacasz do 10 dnia miesiąca następnego, np. wynagrodzenie za styczeń wypłacasz 10 lutego – wtedy wynagrodzenie to rozliczysz w dokumentach rozliczeniowych ZUS RCA i ZUS DRA za luty, a za styczeń składasz za tego pracownika zerowy imienny raport ZUS RCA, dlatego że nie wypłacono mu wynagrodzenia w tym miesiącu.

Jeżeli opłacasz składki ZUS wyłącznie za siebie i/lub osoby współpracujące, to jesteś zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące, jeżeli nie zmieniły się dane wykazane w ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych.

Nie składasz dokumentów rozliczeniowych także wtedy, gdy zmieniły się dane dotyczące wysokości minimalnego lub przeciętnego wynagrodzenia, a tym samym – minimalne podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Twoim obowiązkiem jest jedynie terminowe opłacanie składek za kolejne miesiące w prawidłowej wysokości.

Terminy rozliczania i płatności składek ZUS:

  • do 10. dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności składek ZUS przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Należności za składki wpłaca się na wskazane przez ZUS rachunki bankowe, odrębnie na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Należności opłaca się w formie bezgotówkowej, przez obciążenie rachunku bankowego płatnika składek. Za termin płatności w obrocie bezgotówkowym uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika, a nie datę polecenia przelewu.

Źródło: zus.pl