BLOG

W 2014 r. składka na Fundusz Pracy to 2,45% podstawy wymiaru, a składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru. Jeśli zatrudniasz przy prowadzeniu działalności gospodarczej inne osoby, musisz pamiętać o terminowym opłacaniu składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Chociaż nie zawsze – dziś piszemy o tym kiedy płacić, a kiedy nie płacić składek na FP i FGŚP.

puzzlePracodawca jest zobowiązany opłacać składki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca – co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Jeśli pracownik uzyskuje kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe u więcej niż jednego płatnika, to bierze się pod uwagę sumę podstaw.

Jeśli chodzi o pracowników w pierwszym roku ich pracy (w ogóle, nie tylko u danego pracodawcy) składki na Fundusz Pracy opłaca się od podstawy stanowiącej w przeliczeniu na okres miesiąca – co najmniej 80%minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy tzw. nowy przedsiębiorca, który korzysta z dwuletniego okresu opłacania preferencyjnego ZUS-u, wtedy podstawa wymiaru składek wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. Nie płaci składek na Fundusz Pracy także przedsiębiorca, który zatrudnia osoby wyłącznie na umowę zlecenia.

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy opłacać bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione (np. pracowników, zleceniobiorców) podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie opłaca składek na FGŚP za siebie i za osoby z nią współpracujące.

Pracowniku! Pracodawca nie opłaca za Ciebie składek na FP i FGŚP, w sytuacji gdy:

  • jesteś pracownikiem powracającym z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego – w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z tego urlopu,
  • ukończyłeś 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawałeś w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy – przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
  • osiągnąłeś wiek wynoszący 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

 

Źródło: zus.pl