BLOG

W dzisiejszym artykule przedstawiamy zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Sprawdź kto i w jakim stopniu jest zobowiązany do opłacania składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej i zdrowotnej.

Składkę na ubezpieczenie emerytalne:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – finansują w całości sami ubezpieczeni
  • osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej – finansuje w całości płatnik składek
  • pracowników i zleceniobiorców – finansuje w połowie ubezpieczony, a w połowie płatnik składek (pracodawca lub zleceniodawca)

Składkę na ubezpieczenie rentowe:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – finansują w całości sami ubezpieczeni
  • osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej – finansuje w całości płatnik składek
  • pracowników i zleceniobiorców – finansują w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczony, a w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnik składek (pracodawca lub zleceniodawca).

Składkę na ubezpieczenie chorobowe:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz pracowników i zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorców – finansują w całości sami ubezpieczeni
  • osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej – finansuje w całości płatnik składek.

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz pracowników i zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorców – finansują w całości te osoby, które są płatnikami składek
  • osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pracowników i zleceniobiorców – finansuje w całości płatnik składek.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Do obliczania, pobierania z dochodu ubezpieczonego i odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne zobowiązany jest płatnik składek, np. za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywającą służbę zastępczą, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca.

Źródło: zus.pl