BLOG

Przedsiębiorca, który do 30 kwietnia złożył w urzędzie skarbowym PIT-36 lub PIT-36L, ale nie zapłacił podatku wynikającego z tej deklaracji, 1 maja ma już zaległość podatkową. Dług ten należy jak najszybciej spłacić. Konieczna też będzie wpłata odsetek.

Zaległość podatkowa (wg. ordynacji podatkowej) to podatek niezapłacony w terminie płatności, a także niezapłacona w terminie płatności zaliczka na podatek lub rata podatku, jak również należności z tytułu podatków, zaliczki na podatki oraz raty podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta.

Wpłatę podatku wynikającego z rozliczenia PIT za 2013 r. należało uregulować do środy 30 kwietnia 2014 r. Przedsiębiorca, który nie uregulował należności w terminie, ma zaległość podatkową, od której będzie musiał zapłacić odsetki. Są one naliczane od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Podatnik ma obowiązek obliczyć wysokość odsetek i wpłacić je bez wezwania do urzędu skarbowego wraz z zaległością podatkową. Aktualnie odsetki wynoszą 10% w skali roku. Termin wpłaty zaległości podatkowej wpłynie na ustalenie wysokości odsetek za zwłokę. Odsetki nalicza się za każdy dzień spóźnienia, licząc od terminu, w którym podatek powinien być zapłacony.

Przedsiębiorca, który nie zapłacił podatku, bo po prostu nie miał na to środków, może wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego o rozłożenie długu na raty (określając liczbę i wysokość poszczególnych rat). Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na złożenie wniosku o umorzenie długu, musi wiedzieć, że naczelnik urzędu skarbowego ma na jego rozpatrzenie miesiąc. Jeśli zdarzy się, że po upływie tego terminu podatnik nie otrzyma odpowiedzi, powinien zapytać urząd skarbowy, jak został rozpatrzony jego wniosek. Gdy urząd odmówi, zaległość podatkową trzeba będzie uregulować. W takiej sytuacji warto wnioskować o rozłożenie długu na raty.

Uregulowanie zaległości podatkowej przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

Źródło: Rozliczenia w firmie, maj 2014/nr 16